Voorwaarden deelname

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het sleepweekend?

Deelname aan het FSN sleepweekend omsluit erkenning van de huisregels tijdens het sleepweekend. 

We verwijzen daarnaast ook naar artikel 6.10 van het FSN (technisch) reglement. Daarin staat te lezen  dat waardes van vorige jaren komen te vervallen bij een eerstvolgende nieuwe sleepproef:

“Als een Cw-kromme bepaald is voor meerdere bezettingen (heren of dames, volledige of gedeeltelijke bezetting van de doften), dan zijn alleen de Cw-krommen geldig die op dezelfde sleepdatum zijn vastgesteld.”
 
Eigen risico en aansprakelijkheid:

Het deelnemen aan sleepweekend is geheel voor eigen risico van de deelnemers, inschrijvers en andere betrokkenen. De organisatie van het FSN sleepweekend en haar medewerkers en vrijwilligers, noch de partijen die zij vertegenwoordigen, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook: waaronder begrepen schade aan schip, opvarenden of derden toebehorende en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband staan met het deelnemen aan het FSN sleepweekend. Hieronder valt ook schade ten gevolge van slepen, hijswerkzaamheden, en schade aan deelnemende voertuigen inclusief parkeren. 

Deelnemende teams dragen zelf de zorg voor het verzekerd zijn van hun sloep en toebehoren.

Huisregels
 1. Je dient minimaal één uur voor het geplande tijdstip aanwezig te zijn;
 2. Volg op het terrein ten alle tijden de aanwijzingen van de organisatie op;
 3. Zorg voor een vlotte doorstroming en parkeer jouw voertuig uitsluitend op de daartoe aangewezen parkeergelegenheid;
 4. De sloep moet worden aangeboden in de staat waarin er ook wordt geroeid. Na de sleepproef mogen geen modificaties die de Cw-kromme kunnen beïnvloeden worden doorgevoerd. Bij twijfel adviseren wij je altijd in overleg te treden met de sleep- en keurcommissie;
 5. De sloep dient schoon voor een sleep te worden aangeboden: het onderwaterschip moet volledig schoon en glad te zijn, aangroei, algen, pokken etc. dienen te zijn verwijderd. We controleren hier streng op. Een sloep met vuil op het onderwaterschip wordt niet gesleept. Zet het onderwaterschip opnieuw in de antifouling of lak, zoals verreweg de meeste sloepen doen, om weigering te voorkomen.
  Voorts dient de sloep aan de binnenzijde schoon en leeg te zijn: in de sloep mogen alleen het aantal benodigde riemen en dollen (geen reserveriemen) aanwezig zijn. Alle overige materialen (anker, emmers, fenders etc.) moeten voor het wegen uit de sloep worden gehaald en mogen pas na de sleepproef weer in de sloep worden gelegd;
 6. Als een sloep tijdens het slepen water maakt wordt de meting ongeldig verklaart en wordt geen Cw-kromme bepaald. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie van de sleepkosten;
 7. Indien een sloep naar inzicht van de sleepcommissie niet voldoet aan de gestelde bepalingen dan wordt er niet gesleept. Uiteraard kan e.e.a. wellicht ter plaatse worden hersteld, maar hiermee loopt men het risico (veel) later (of niet) gesleept te worden. Uitpompen van regenwater is eventueel mogelijk, ijs en sneeuw zijn niet acceptabel. Bij niet slepen heeft u geen recht op restitutie van de sleepkosten;
 8. De sleep- en keurcommissie stelt geen materialen beschikbaar voor het schoonmaken van sloepen;
 9. Jouw sloep zal worden gemeten en gewogen, en details (onderwaterschip, roer etc.) worden middels digitale foto’s vastgelegd;
 10. Je dient zelf voor zo veel mogelijk bemanning te zorgen, doch minimaal 4 personen en met een gewicht van ca. 95 kg (heren) of 75 kg (dames), inclusief kleding. Deze moeten ook kunnen worden ingezet als bemanning voor andere sloepen. Het aantal keren dat jouw bemanningsleden beschikbaar moeten zijn is afhankelijk van jouw eigen aanvraag (aantal doften, aantal slepen) en het aantal beschikbaar gestelde bemanningsleden en hun gewicht;
 11. De bemanning dient zich direct bij aankomst aan te melden in het restaurant en zal worden gewogen om een goede belasting van de sloep mogelijk te maken. Waar nodig wordt extra gewicht (in de vorm van vaste ballast) toegevoegd mocht een roeister/roeier te licht blijken;
 12. Aan de bemanningsleden worden reddingsvesten uitgedeeld. Deze dienen op de juiste manier te worden gedragen op en in de buurt van het water (ook op de steiger). Als een vest zonder noodzaak wordt opgeblazen en/of niet weer wordt ingeleverd, worden vervangingskosten plus administratiekosten in rekening gebracht (verlies van vesten brengt het sleepprogramma in gevaar, het is goedkoper zelf een nieuw vest te kopen);
 13. De indeling van de sloep en de bemanning tijdens het slepen (c.q. de plaats in de sloep van de bemanning) wordt door de sleepcommissie bepaald en staat niet ter discussie (het is dus nadrukkelijk niet gezegd dat je in jouw eigen sloep zit tijdens het slepen);
 14. Houd er rekening mee dat de bemanning minimaal tot één uur ná jouw geplande sleeptijd aanwezig moet blijven om ingezet kunnen worden als bemanning bij andere slepen. In totaal ben je minimaal 3 uren en mogelijk 5 uren aanwezig, afhankelijk van het aantal aangeboden bemanningsleden en eventuele uitloop van het programma;
 15. Bij onvoorziene omstandigheden moeten we wellicht afwijken van de planning. Wij vragen hiervoor op voorhand begrip. Afreageren op leden van de Sleepcommissie wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot het schrappen van de Cw-kromme;
 16. Mochten de weers- of andere omstandigheden het slepen niet toelaten zal direct telefonisch contact met jou worden opgenomen. Bij twijfel kun je uiteraard altijd even met één van ons contact opnemen. Mocht er onverhoopt niet kunnen worden gesleept is het weekend opvolgend aan het sleepweekend als reserveweekend aangemerkt; er volgt dan een nieuwe herziene planning die jou per mail wordt toegezonden. Het schema blijft in dat geval van toepassing; alleen de data veranderen;
 17. Het nuttigen van alcohol op het sleepterrein is verboden, en kan uitsluiting van slepen tot gevolg hebben zonder restitutie van de sleepkosten.
 

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.