Handboek organisaties

1. Algemeen

1.1. De Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is in 1991 opgericht door de sloeproeiteams die destijds in Nederland actief waren en welke streefden naar een eenheid binnen het sloeproeien.

1.2. Het ledenbestand van de federatie bestaat uit verenigingen met daarbij behorende roeisloepen.

1.3. Iedere sloep heeft een eigen FSN nummer en is als zodanig stemgerechtigd. Daarnaast zijn ook de wedstrijdorganisaties lid van het FSN. Elk roeiteam en elke organisatie kan lid worden van de FSN wanneer zij instemmen met de regels welke door de algemene leden jaarvergadering worden goedgekeurd.

1.4. De FSN heeft tot doel het bevorderen van de sloeproeisport in het algemeen en tracht dit doel te bereiken door coördinerend en ondersteunend op te treden tussen de leden onderling en tussen de leden en de comités en wedstrijdorganisaties.

1.5. De FSN organiseert het Nederlands Kampioenschap Sloeproeien, verzorgt digitale publicaties en geeft voorlichting en adviezen. Daarnaast worden voorwaarden tot stand gebracht om aan wedstrijden deel te nemen. De door de FSN aangewezen SKC (Sleep- en Keur Commissie), onderdeel van de FSN, onderhoudt een eenduidig handicapsysteem.

1.6. De FSN is het overkoepelend orgaan van zowel de onafhankelijke organisaties als de roeiteams / verenigingen. En kan indien noodzakelijk optreden als tussenpersoon / bemiddelaar bij een conflict. De uitkomst na bemiddeling door de FSN is hierna bindend. De FSN biedt, via haar site, de mogelijk tot het indienen van klachten. Deze klachten kunnen gemeld worden door roeiteams, maar ook door wedstrijd organisaties.

1.7. Dit handboek vervangt geen reglement(en). Een organisatie en haar deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van vaarregels, wedstrijdreglement en FSN reglement.

1.8. Het handboek is een leidraad voor wedstrijdorganisaties die FSN lid zijn, voor het organiseren van een ‘FSN-waardige’ wedstrijd**, en schetst de voorwaarden nodig voor het halen en/of behouden van een nominatie.

1.9. De FSN controleert de wedstrijden op naleving van deze voorwaarden aan de hand van een checklist. Binnen 4 weken na afloop van de wedstrijd ontvangt de organisatie de ingevulde checklist van de FSN. De FSN beoordeelt een wedstrijd op de aspecten ‘organisatie’, ‘veiligheid’ en ‘naleven FSN voorwaarden’. Bij het niet naleven van de FSN voorwaarden en/of het veroorzaken van onveilige situaties kunnen sancties worden opgelegd.

2. Kampioenschap

2.1. De FSN draagt middels een door haar aangewezen wedstrijdcommissie, zorg voor het bijhouden van de puntentelling voor het Nederlands kampioenschap. Daarbij maken zij gebruik van de uitslagen die ze aangeleverd krijgen door de organisaties. De organisaties maken voor het uitrekenen van de uitslag van hun race gebruik van het programma FSNuitslag! (aan te vragen via http://www.federatiesloeproeien.nl/software-berekenen- uitslag )

2.2. Alleen sloepen uit de Hoofdklasse kunnen op basis van geroeid vermogen Nederlands Kampioen worden.

3. Wedstrijdcommissie

3.1. De wedstrijdcommissie bepaald voorafgaand aan het roeiseizoen welke wedstrijden er voor welke klasse mee tellen voor de punten. Dit maken zij bekend middels de zogenaamde nominaties*.

3.2. Publicatie van de genomineerde wedstrijden geschiedt op de sloeproei-kalender op de FSN site.

3.3. De FSN verdeelt haar leden / sloepen in diverse klassen.

3.4. Voor de heren zijn er de Hoofdklasse, (1ste ) eerste klasse en (2de) tweede klasse. Bij de dames zijn er de Hoofdklasse, (1ste) eerste klasse en (2de) tweede klasse. De indelingsnormen en punten telling zijn omschreven in het wedstrijdreglement.

3.5. Bij de hoofdklasse worden 8 wedstrijden genomineerd. (Grachten)races waarbij de uitslag van de races in sterke mate beïnvloed word door externe factoren krijgen geen nominatie.

3.6. Het hoofdklasse resultaat wordt bepaald over de beste 6 uit 8 door de wedstrijdcommissie genomineerde wedstrijden.

3.7. Bij de eerste klasse en tweede klasse worden alle FSN-waardige** wedstrijden genomineerd.

3.8. Er is geen automatische nominatie hoofdklassen bij een lustrum of ander jubileum.

3.9. De wedstrijdcommissie wordt door één van de FSN bestuursleden vertegenwoordigt, en de besluiten die deze commissie in overleg met het FSN bestuur neemt, hoeven daarmee niet ter goedkeuring aan de leden te worden voorgelegd (overleg is daarentegen uiteraard mogelijk).

3.10. De FSN wedstrijdcommissie houdt zich bezig met:

3.10.1. Het bepalen van de nominaties

3.10.2. Het controleren en verwerken van de uitslagen per FSN wedstrijd. In de organisatievergadering van 2014 is besloten dat de organisatie binnen 48 uur na afloop van het evenement de voorlopige uitslag doorstuurt naar de FSN waarna zij deze als voorlopige uitslag op de site plaatst. Hierop kunnen ploegen zich nog bij de organisatie melden bij onjuistheden. Na 10 dagen wordt de uitslag definitief. Uitslagen worden sinds seizoen 2016 aangeleverd via het programma FSNuitslag!

3.10.3. Het bijhouden van de stand in het Nederlands kampioenschap

3.10.4. De klassenindeling

3.10.5. Geschillen tussen organisaties en deelnemers van de FSN race. Indien er een geschil ontstaat tussen deelnemers onderling of deelnemers en organisatie, dienen beide partijen eerst gezamenlijk tot een oplossing te komen en deze oplossing mede te delen aan de FSN. Mocht er geen oplossing mogelijk lijken dan wordt binnen 5 dagen na de wedstrijddatum de FSN als tussenpersoon ingeschakeld. De uitkomst van het geschil wordt dan door de FSN bepaald en is bindend. In het geval dat de FSN als bemiddelaar in een conflict dient, kan er met betrekking tot de uitslag worden afgeweken van de eerder genoemde 10 dagen regeling. Verzoeken tot bemiddeling en of klachten, worden door de voorzitter in behandeling genomen en aan de hand van de ernst van de situatie wordt per geval bekekenen hoe de FSN te werk zal gaan.

3.11. De wedstrijdcommissie heeft de optie om wedstrijden van organisaties die niet aanwezig zijn op de jaarlijkse organisatie vergadering niet te nomineren voor wedstrijden in het jaar van absentie van de organisatie vergadering. 

4. FSN Nominatienormen
Algemeen

Om in aanmerking te komen voor een nominatie “FSN waardige race” gelden voor de organisatie de volgende verplichtingen;

4.1. De race is ten minste 3 jaar achtereenvolgend zonder noemenswaardige problemen / klachten georganiseerd.

4.2. De raceorganisatie is vanaf de 1e editie voorafgaand aan de 3 jaren genoemd in 4.1 lid van de FSN.

4.3. De organisatie hanteer en respecteert het FSN reglement, de veiligheidsvoorschriften en de uitslagberekening.

4.4. De wedstrijd organisatie dient leden van het FSN bestuur, wedstrijdcommissie en de Sleep en keurcommissie toegang te verlenen tot het evenement terrein zodat deze steekproef controles kunnen uitvoeren.

De Race

4.5. De race heeft een open inschrijving en is daarmee voor iedere deelnemer gelijkelijk toegankelijk.

4.6. Wedstrijdorganisaties wordt verzocht de inschrijving voor de wedstrijd na de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de FSN te openen.

4.6a. Wanneer een wedstrijd is genomineerd voor de hoofdklasse sloepen, dient door de organisatie van deze wedstrijd de mogelijkheid gecreëerd te worden tot voorinschrijving van de hoofdklasse sloepen. Het moment van opening van de voorinschrijving en de tijdsduur van deze voorinschrijving mag de organisatie zelf bepalen. Over de opening van de inschrijving en de voorinschrijving dient vooraf duidelijk gecommuniceerd te worden.

4.7. De uitslag wordt berekend met het door de FSN aangeleverde rekenprogramma FSNuitslag! Of een daarmee compatible programma. Daarbij dient ook de bezetting van de deelnemende sloep vermeld te worden. FSNuitslag! Is geschikt voor wedstrijden zonder of met stroom.

4.8. De organisatie sluit de inschrijving voor klassement teams een week voor aanvang van de wedstrijd, en stuurt een week voor aanvang van de wedstrijd de deelnemerslijst inclusief de eventuele reserve sloepen met vermelding van het aantal roei(st)ers per sloep aan wedstrijdcommissie@federatiesloeproeien.nl

4.9. De uitslag dient binnen 48 uur na finish van de race aanwezig te zijn bij de FSN (zodat zij de puntentelling in het klassement kunnen bijhouden). De FSN zal deze controleren op o.a. klasse-indeling en bezetting waarbij het mogelijk kan gebeuren dat eventuele “foutjes” hersteld worden en de uitslag dus niet gelijk is aan die zoals die in eerste instantie is aangeleverd door de organisatie.

4.10. De organisatie dient te zorgen voor een eerlijke race. Zij dient erop toe te zien dat de sloepen het wedstrijdreglement na leven. En dient bij overtreding van de door haar of door het FSN wedstrijdreglement op gelegde spelregels, sancties op te leggen aan de overtreders. De hoogte van deze sanctie is afhankelijk van de situatie en door de organisatie zelf te bepalen. De hoogte van sancties dient van tevoren (website van de wedstrijd en/of palaver) duidelijk te zijn.Naast wedstrijd specifieke strafbepalingen hebben wedstrijdorganisaties de optie om stafwatt aan een sloep of sloepen toe te kennen in volgende situaties :

4.10.1. Het veroorzaken van veiligheidsrisico’s voor eigen en/of overige team(s).

4.10.2. het laten zien van ongepast, onsportief en/of onbehoorlijk gedrag. Onder onsportief gedrag wordt onder andere verstaan slecht zeemanschap en/of sloepsnelheid beïnvloeden anders dan door spierkracht.

4.10.3. het niet opvolgen van instructies van de organisatie en/of vrijwilligers van de organisatie.

4.11. Bij het annuleren van de wedstrijd dient de organisatie de FSN tijdig op de hoogte te stellen, zodat een alternatief gezocht kan worden voor de roeiteams.

4.12. Controleer of de bezetting zoals die door de het team is opgegeven ook daadwerkelijk nageleefd wordt en of er bij een bezetting minder dan het maximale aantal roeiers de juiste doft leeg gelaten is (zie sloepenregister). Let ook op of er wellicht heren bij een dames team mee roeien. Het dames team wordt dan automatisch een heren team. Afwijkingen van en/of incorrectheden in de bezetting van sloep(en) dienen samen met de wedstrijdresultaten aan de wedstrijdcommissie bekend gemaakt te worden.
Zorg dat de raceafstand in de uitslagberekening klopt met de echte raceafstand. Opmeten vanaf een kaart is niet raadzaam, zelf de route varen met één of enkele GPS systemen is beter. Hierbij de kortst mogelijke route aanhouden, bij ronden van boeien / bochten rekening houdend met een riemlengte afstand. Veel sloepen houden zelf ook de GPS track bij, dus de GPS logs vragen aan enkele sloepen na afloop van de wedstrijd kan een extra check en zekerheid geven over de echte raceafstand. Zorg in dat geval wel dat er meerdere logs zijn, want het op het juiste moment starten / eindigen van de GPS track heeft invloed op de door de GPS gemeten afstand. Indien een wedstrijd bestaat uit twee of meerder races op 1 dag, dan worden de resultaten van meerdere races bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal races om tot een eindresultaat te komen.

Veiligheid

4.13. De organisatie draagt zorg voor een veilige kraan faciliteit(en). Daarbij wordt gebruik gemaakt van minimaal 1 geschoold persoon. Kraanmachinisten en vrijwilligers moeten duidelijk geïnstrueerd worden. Zij dragen veiligheidshesje, veiligheidshelm, veiligheidsschoeisel en reddingvest. Zoals in het reglement vermeld is, wordt er uitsluitend gekraand met de daarvoor bedoelde en bestemde hijsmiddelen. De sloepen dienen voor hun eigen zekerheid op de sloep de juiste plaats van de hijsmiddelen te markeren of aan te geven. Bij tekortkomingen of risico’s voor de veiligheid tijdens het kranen volgt direct uitsluiting van nominatie voor het volgende seizoen.

Als er niet voldoende roeiers aanwezig zijn bij het te water laten en/of uit het water tillen van een sloep om deze handelingen op een veilige manier uit te voeren hebben wedstrijdorganisaties de optie om de betreffende sloep niet te kranen.
Personen in de sloep tijdens het kranen is niet toegestaan.

4.14. Het is zeer raadzaam om in het wedstrijdreglement duidelijk te vermelden dat sloepen niet met eigen hijsmiddelen gehesen worden. Mocht dit echter toch gebeuren dan wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van goedgekeurde en gecertificeerde hijsmiddelen. Als bewijs dient hiervoor het certificaat door het team te worden getoond. Wanneer sloepen geen gebruik maken van de kraanfaciliteiten van de organisatie, maar zelf kranen, dienen zij dit te doen op een door de organisatie aangewezen plek. Daarbij staat veiligheid voorop en is het wenselijk dat het kranen van de overige sloepen hiervan geen hinder ondervindt.

4.15. Controleer de sloepen op de aanwezigheid van de ten minste verplichte set reddingsmiddelen (zie ook FSN reglement). Bij het niet aanwezig zijn van de ten minste verplichte set reddingsmiddelen, mag de sloep niet mee doen aan de race. De FSN zal toezien op een goede controle door de wedstrijdorganisaties. Tip: zorg als organisatie dat er, in het geval er een sloep is zonder de benodigde reddingsmiddelen, een set klaar ligt om te verhuren / uit te lenen. Op die manier kan de sloep/ het team toch nog mee doen. Maak hiervan dan wel een aantekening. Mocht het team in herhaling vallen, dan kan ook het team hierop worden aangesproken door de FSN.

4.16. De organisatie dient zorg te dragen voor voldoende EHBO’ers / vrijwilligers / reddingsdiensten op de kraan- , start-, en finishlocatie, en op het water tijdens de wedstrijd.

4.17. De organisatie dient over een calamiteitennummer te beschikken, die constant bereikbaar is voor de teams. Bij een oproep tot hulp tijdens de wedstrijd dient de organisatie de positie van de sloep direct te kunnen herleiden zodat de benodigde hulpdiensten naar de juiste locatie worden verwezen.

4.18. De organisatie dient op relevante plaatsen langs het parcours te voorzien in door hulpdiensten snel te bereiken locaties met aanlegplaatsen voor deelnemers en/of vaartuigen van hulpdiensten.

4.19. De organisatie dient tijdens het palaver uitleg te geven over wat te doen bij een calamiteit. Hou rekening met het feit dat een sloep buiten GSM / portofoon bereik kan varen, en in dat geval een visueel noodsignaal zal tonen (twee riemen rechtop in de sloep, gekruist). Zorg dat de begeleidende schepen ook hiervan op de hoogte zijn. Bij voorkeur geeft de organisatie iedere stuurman een kaartje mee met calamiteitennummer / marifoonkanaal / noodprocedure.

4.20. Zorg bij de kraanlocatie voor beschutting of middelen waarmee deelnemers zich kunnen verwarmen. Zeker in het voor- en naseizoen is er bij het wachten op de kraan risico op onderkoeling. Het niet of niet voldoende zorgen voor beschutting of middelen kan verlies van nominatie tot gevolg hebben.

5. FSN aanbevelingen en tips voor een “goede” race

5.1. De wedstrijdroute moet het liefst over de gehele lengte van de race breed genoeg zijn voor twee sloepen om elkaar in te kunnen halen.

5.2. Tip; is de route op meerdere plaatsen te smal om veilig te kunnen inhalen, pas dan de startvolgorde zodanig aan dat sloepen elkaar op dat traject niet zullen gaan inhalen. Regels over het inhalen staan in het FSN reglement.

5.3. De route van de race moet zo veilig mogelijk zijn. Let wel in bijna alle gevallen wordt gevaren op openbare wateren. Het BPR staat boven het reglement van de race en dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. De organisatie is vrij om aanvullende regels toe te passen, voor wat betreft de te varen wedstrijd route.

5.4. Zorg voor een duidelijke informatie verstrekking, bijvoorbeeld een bijgewerkte website, media middelen zoals Twitter / Facebook of een programma boekje in digitale of gedrukte vorm. Geef deze informatie ook door aan de FSN zodat dit op de informatiepagina’s op de FSN site (en via sloeproeien.nl) up-to-date is.

5.5.Zorg voor voldoende toilet/ douche gelegenheden. Ook een toilet op of nabij de kraanlocatie is zeer wenselijk.

5.6. Biedt voldoende en liefst gratis parkeergelegenheid aan. Indien noodzakelijk met verkeersregelaar(s).

5.7. Zorg voor voldoende snelle boten zodat in geval van calamiteiten de organisatie snel ter plekke is om hulp te bieden.

5.8. Zorg naast het calamiteitennummer voor een centraal telefoonnummer waar de organisatie steeds te bereiken is.

5.9. Voor een goede tijdwaarneming is het raadzaam om foto’s / film te maken bij de finish. Een goed alternatief hiervoor is een dubbele tijdwaarneming.

5.10. Wanneer er ( jaarlijks) sprake is van een dubbele race ( een race voor de dames en een afzonderlijke race voor de heren), probeer dan de races af te wisselen door het ene jaar de heren de eerste race te laten doen en de dames de tweede, om vervolgens het jaar daarop dit om te wisselen.

5.11. Zorg dat de raceafstand in de uitslagberekening klopt met de echte raceafstand. Opmeten vanaf een kaart is niet raadzaam, zelf de route varen met één of enkele GPS systemen is beter. Hierbij de kortst mogelijke route aanhouden, bij ronden van boeien / bochten rekening houdend met een riemlengte afstand. Veel sloepen houden zelf ook de GPS track bij, dus de GPS logs vragen aan enkele sloepen na afloop van de wedstrijd kan een extra check en zekerheid geven over de echte raceafstand. Zorg in dat geval wel dat er meerdere logs zijn, want het op het juiste moment starten / eindigen van de GPS track heeft invloed op de door de GPS gemeten afstand.

6. Intrekken van een nominatie

6.1.Leden van het FSN bestuur en de wedstrijdcommissie zullen bij iedere genomineerde wedstrijd (steekproefsgewijs) controleren of aan de voorwaarden is voldaan. De organisatie ontvangt uiterlijk 4 weken na de wedstrijd de bevindingen met eventuele toelichting.

6.2.Kleine onvolkomenheden zullen worden teruggekoppeld, en leiden niet direct tot het intrekken van de eventuele nominatie.

6.3.De nominatie zal voor het volgende seizoen worden ingetrokken bij de volgende niet nagekomen normen;

6.3.1. Veiligheid; iedere onvolkomenheid op het gebied van veiligheid tijdens het kranen en/of de wedstrijd welke een direct veiligheidsrisico geeft bij deelnemers geeft uitsluiting van nominatie in het volgende seizoen.
6.3.2. Het na 2 reminders niet (tijdig) insturen van de deelnemerslijst geeft uitsluiting van nominatie in het volgende seizoen (gerekend vanaf seizoen 2016)
6.3.3. Het niet tijdig insturen van de uitslagen berekend met FSNuitslag! geeft uitsluiting van nominatie in het volgende seizoen.
6.3.4. Bij intrekken van de nominatie dient de organisatie het volgende seizoen te tonen aan alle normen te voldoen, waarna de organisatie weer voor nominatie in aanmerking komt.
6.3.5. Als in het volgende seizoen de organisatie wederom niet aan de nominatie normen voldoet, geeft dit uitsluiting van nominatie voor 2 seizoenen.

Let op…
 De organisatie is een autonome partij en derhalve gerechtigd haar eigen aanvulling op het FSN reglement te hanteren.

 Het staat de organisatie vrij om zelf een beslissing te nemen in geval er sprake is van een conflict of onduidelijkheid. Ook het toepassen en de zwaarte van een sanctie bij overtreding van de regels is aan de organisaties zelf te bepalen.

 De FSN hoeft deze sanctie niet over te nemen en kan als gevolg daarvan een andere uitslag hanteren dan de uitslag zoals die door de organisatie is berekend.

 Het is daarom zeer raadzaam om in geval van een conflict of onduidelijkheid de FSN vroegtijdig op de hoogte te stellen.

 Bij opleggen van sancties is het geven van extra strafvermogen gebruikelijk. Vaak worden andere sloepen benadeeld door het handelen van de sloep die straf krijgt. Het positief corrigeren voor sloepen die benadeeld worden is niet aan te raden. Dit kan hele discussies veroorzaken, bovendien is controle op alle situaties voor sloepen al dan niet benadeeld zijn complex.

* Het FSN bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van besluiten, de wedstrijdcommissie is adviserend. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt derhalve dus bij het bestuur en niet bij haar adviseurs. In de meest voorkomende gevallen zal het bestuur het advies van haar adviseurs wel overnemen, maar formeel is de besluitvorming aan (de meerderheid binnen) het bestuur.

** FSN waardige races: Met een FSN waardige race wordt bedoeld: een race die conform de wensen van de FSN georganiseerd wordt.

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.